آیا سواد مالی همان مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری است؟

سواد مالی

 

یکی ازمباحثی که اغلب افراد در مورد سواد مالی به اشتباه متوجه می‌شوند این است که فکر می‌کنند سوادمالی فقط به درد کسانی می‌خورد که پولی دارند و می‌خواهند آن را در جایی سرمایه‌گذاری کنند.

سواد مالی همان سرمایه‌گذاری و روش‌های آن نیست. سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش کوچکی از مباحث مربوط به سواد  مالی باشد.

در اصل سواد مالی درمورد سه موضوع بسیار مهم بحث می‌کند.

موضوع اول: مدیریت هزینه‌ها (چگونه خرج کنیم؟)

موضوع دوم: مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها (چگونه به دست بیاوریم؟)

موضوع سوم: مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌ها (چگونه مراقبت کنیم)

پس مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری فقط بخشی از سواد مالی است.

مطالعه بیشتر