شما مسئول اصلی وضعیت مالی خود هستید.

پدر و مادر، رئیس، کارمند، همسایه، دوست و آشنا هیچ کدام نمیتوانند و نباید تاثیری بر امور مالی شما بگذارند.

نحوه خرج کردن پول، پساندازکردن و به دست آوردن آن، چیزی است کاملا شخصی و کسی به جای شما این امورات را بر عهده نمیگیرد.

موقعیت مالی شما ناشی از تصمیماتی است که میگیرید و این تصمیمات بر پایه نگرش و ذهنیت شما شکل میگیرد.

این نگرش شماست که باعث میشود گاهی برای رسیدن به یک هدف بزرگتر در دراز مدت، اهداف کوچکتر را قربانی کنید.

همین نگرش است که به شما میگوید چه زمانی ماشین قدیمیتان را تعویض کنید و یکی نو بخرید

و دهها تصمیم مالی که ممکن است هر روز با آن روبرو شوید.

اگر تصمیمات مالی به صورت حرفهای و هوشمندانه اتخاذ شوند کمکم ما را در مسیر استقلال مالی قرار میدهند.

ما در این وب سایت این ادعا را داریم که میتوانیم اندک اندک یک ذهنیت کاملا درست و حرفهای در مورد امورات مالی شخصی در شما ایجاد کنیم و این ذهنیت کمکم باعث میشود رفتارهای صحیح مالی را از خود بروز دهید.

ما هرگز ادعا نمیکنیم میتوانیم روشهایی را به شما آموزش دهیم که یک شبه پولدار شوید یا در عرض یک ماه به درآمد و ثروت نجومی برسید اما با جرات میگوییم که اگر مطالب وبسایت و کانال مدرسه سرمایهگذاری را دنبال کنید نگرشی مثبت و حرفهای در ناخودآگاهتان ایجاد شود که خودبخود شما را به سمت رفتارهای درست مالی سوق دهد. البته حتما انتظار داریم که در کنار مطالعه مقالات و مطالب مرتبط با زمینهی مالی به اجرای آنها در امورات روزمره خود هم بپردازید تا به تثبیت سریعتر آنها در ناخودآگاهتان کمک کنید.

من صلاحالدین عشقی هستم دانشآموختهی رشته مهندسی نرمافزار در مقطع ارشد

به دلیل مشارکت مستقیم در چندین پروژه ساختمانی عظیم و همچنین فعالیت چندین ساله در بازار بورس اوراق بهادار تهران علاقهمند به موضوع سواد مالی و بررسی روشهای سرمایهگذاری در بازار ایران شدم. البته ناگفته نماند که تاکنون دوبار به دلیل چیزی که امروز آن را نداشتن نگرش درست نسبت به امورات مالی میدانم ورشکسته مالی شدم اما خدا را شکر هرگز به لحاظ فکری خودم را ورشکست ندیدم این بود که هر بار با عزمی راسختر به بهبود وضعیت مالی خود پرداختهام. در این راه تجربیات فراوانی کسب کردم که شاید اگر قبلا آنها را آموزش میدیدم به مراتب با هزینهی کمتری به دست میآمدند.

ماحصل تجربیات کاری خودم و آموزشهایی که این روزها به شدت درگیرشان هستم را در این وبسایت با شما خوانندهی گرامی شریک میشوم باشد که بتوانم در تغییر گوشهای از ذهنیت و باور شما نسبت به پول و امورات مالی نقشی ایفا کرده باشم.