معرفی یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به استقلال مالی

استقلال مالی

 

اگر میخواهید یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به استقلال مالی داشته باشید باید از کنترل درآمدتان شروع کنید.

ایدههای جدید، استراتژیها، اهداف، چشماندازها و حتی خلاقیت همه و همه بسیار مهم هستند اما تا زمانی که کنترل کاملی بر درآمدتان نداشته باشید هرگز به استقلال مالی پایدار نمیرسید.

حتی کسانی که ارث خوبی بهشان میرسد یا در مسابقهای، مبلغی کلان برنده میشوند در صورتی که کنترلی بر درآمد خود نداشته باشند وضعیت مالی پایداری نخواهند داشت.

درآمد فقط به معنای حقوق دریافتی ماهانه نیست بلکه هر نوع افزایش پول در طول سال را شامل میشود حالا ممکن است وام بانکی باشد یا دریافت طلبی که نزد دیگران بوده یا هر چیز دیگری. باید بتواند پولی که به دستت رسیده است را کنترل و مدیریت کنید.

مطالعه بیشتر