نه خطای رایج در مدیریت مالی که باید از آنها پرهیز کنید

خطای سرمایه‌گذاری

 

اگر یکی از این اشتباهات مالی را دارید هر چه سریعتر به فکر رفع آن باشید

 

اشتباه اول: شغل‌شان را اشتباه انتخاب می‌کنند

اشتباه دوم: هرگز در مورد پس‌انداز کردن چیزی یاد نمی‌گیرند

اشتباه سوم: بدهی‌ خیلی زیادی ایجاد می‌کنند

اشتباه چهارم: به صورت احساسی سرمایه‌گذاری می‌کنند

اشتباه پنجم: سبد سرمایه‌گذاری ضعیف یا نادرستی ایجاد می‌کنند

اشتباه ششم: در مورد بیمه‌های بازنشستگی و عمر چیزی نمی‌دانند و ندارند

اشتباه هفتم: در سرمایه‌گذاری بیش از حد محافظه‌کار هستند

اشتباه هشتم: نسبت به بیمه درمانی، دارایی و سرمایه‌ی خود بی‌اعتنا هستند

اشتباه نهم: در مقابل انسان‌های متقلب و فریب‌کار زود گول می‌خورند

مطالعه بیشتر