هشت نکته ساده، قابل اجرا و بدون حاشیه برای پس‌انداز کردن

پس‌انداز

 

نکته اول: برای هر چیزی پولی پرداخت کردید حتما در جایی ثبت کنید.

نکته دوم: برای هرماه خود بودجهبندی مالی ایجاد کنید.

نکته سوم: برای پسانداز کردن یک برنامه قوی و قابل اجرا بگذارید. یعنی از درآمد خود چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برای پسانداز جدا کنید.

نکته چهارم: حتما اهدفی برای پسانداز کردن داشته باشید.

نکته پنجم: در بین اهدافی که برای پسانداز مشخص کردهاید اولویتبندی ایجاد کنید.

نکته ششم: حتما پول پسانداز خود را در جایی مناسب سرمایهگذاری کنید که سودی هم به آن تعلق بگیرد.

نکته هفتم: تا جایی که میتوانید برداشت از حساب برای پسانداز را به صورت اتوماتیک در بیاورید تا خودتان نقشی در سواکردن آن نداشته باشید.

نکته هشتم: میزان رشد پسانداز خود را زیر نظر بگیرید و هر ماه چاق شدن آن را ببینید.

 

مطالعه بیشتر