هفت عادت مالی خوب که شما را به استقلال مالی می‌رسانند

عادت مالی

 

عادتهای خوب مالی که میتوانند شما را به استقلال مالی برسانند

عادت اول: فایل بودجهبندی ماهانه و سالانه برای خود ایجاد کنید

عادت دوم: قانون ۴۸ ساعت را در هنگام خریدکردن رعایت کنید

عادت سوم: تمامی هزینههای خود را در یک فایل متنی یا نرمافزار مخصوص ثبت هزینهها وارد کنید.

عادت چهارم: پساندازکردن را در اولویت قرار دهید

عادت پنجم: برای پساندازی که میکنید حتما هدفی داشته باشید.

عادت ششم: اهداف مالی مشخص برای خود ایجاد کنید.

عادت هفتم: همیشه کمتر از میزان درآمد خود خرج کنید.

 عادت مالی

مطالعه بیشتر