حوزه‌های مرتبط با سوادمالی
مشاهده مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – حوزه‌های مرتبط با سواد مالی – قسمت دوم

برای این که تفکیکی در حوزه‌های مرتبط با سواد مالی داشته باشیم آن را در چهار حوزه بررسی خواهیم کرد می‌توان به اقتضای موقعیت جنبه‌های دیگری هم بر آن افزود.

برچسب‌ها :