×
ادامه مطلب
خرید کردن
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن – قسمت سوم

ادامه مطلب
حوزه های مرتبط با سواد مالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – حوزه‌های مرتبط با سواد مالی – قسمت دوم

ادامه مطلب
سواد مالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – لزوم سواد مالی – قسمت اول

ادامه مطلب
شاخص درآمد سرانه
۵ مرداد ۱۳۹۸

ویدیو: آموزش مفهوم شاخص درآمد سرانه

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی شخصی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت نهم؛ نکته‌های کاربردی مهم

ادامه مطلب
تحلیل SWOT
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هشتم؛ تحلیل SWOT

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هفتم؛ لزوم تحلیل و ارزیابی اسناد مالی

ادامه مطلب
بودجه بندی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت ششم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۲

ادامه مطلب
بودجه بندی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت پنجم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۱

ادامه مطلب
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت چهارم؛ ایجاد فایل صورت‌حساب گردش وجوه نقد

ادامه مطلب
ترازنامه
۴ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت سوم؛ ایجاد فایل ترازنامه

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۴ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت دوم؛ ثبت و نگهداری اسناد مالی