×
ادامه مطلب
خرید کردن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن- جمع‌بندی نهایی- قسمت یازدهم

ادامه مطلب
مستندسازی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- مستندسازی اسناد خرید – قسمت دهم

ادامه مطلب
نکات کاربردی ضمن خرید
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- نکات کاربردی ضمن خرید – قسمت نهم

ادامه مطلب
قانون ۴۸ ساعت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید-قانون ۴۸ ساعت– قسمت هشتم

ادامه مطلب
تحقیق قیمت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- تحقیق قیمت – قسمت هفتم

ادامه مطلب
عادت های خوب در خریدکردن
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب در خرید کردن -بودجه‌بندی– قسمت ششم

ادامه مطلب
خرید از روی خجولی
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت خرید از روی خجولی – قسمت پنجم

ادامه مطلب
عادت های بد در خریدکردن
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های بد در خرید کردن – قسمت چهارم

ادامه مطلب
خرید کردن
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن – قسمت سوم

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی شخصی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت نهم؛ نکته‌های کاربردی مهم

ادامه مطلب
تحلیل SWOT
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هشتم؛ تحلیل SWOT

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هفتم؛ لزوم تحلیل و ارزیابی اسناد مالی