×
ادامه مطلب
سود مرکب
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- سرمایه گذاری و سود مرکب -قسمت هجدهم

ادامه مطلب
پس انداز و سرمایه گذاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و سرمایه‌گذاری -قسمت شانزدهم

ادامه مطلب
اهداف مالی
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و اهداف مالی -قسمت پانزدهم

ادامه مطلب
صندوق ضروری پول
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و صندوق ضروری پول -قسمت چهاردهم

ادامه مطلب
دلایل پس انداز
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- دلایل پس‌انداز کردن -قسمت سیزدهم

ادامه مطلب
پس انداز کردن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز کردن -قسمت دوازدهم

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی شخصی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت نهم؛ نکته‌های کاربردی مهم

ادامه مطلب
تحلیل SWOT
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هشتم؛ تحلیل SWOT

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هفتم؛ لزوم تحلیل و ارزیابی اسناد مالی

ادامه مطلب
بودجه بندی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت ششم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۲

ادامه مطلب
بودجه بندی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت پنجم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۱

ادامه مطلب
۲۲ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت چهارم؛ ایجاد فایل صورت‌حساب گردش وجوه نقد